من یک زنم
...زنی تشنه عشق و بوسه و زندگی
Thursday, November 15, 2007
گرفتارم بی خودی! گرفتار احزاب دست راستی که بالاخره دوباره قدرت رو تو پارلمان گرفتن و همه رو گذاشتن تو خماری. راستی ما آدمها هیچ وقت بزرگ نمیشیم.
2 Comments:
Anonymous وحید said...
پارلمان کجا؟ ایران؟
یک چند سالی دیر گرفتارشون نشدید؟
چند وقت دیگه انتخابات بعدیه‌ها!

Anonymous وحید said...
.ببخشید
.متوجه شدم